Zaloguj
Vinaora Nivo Slider 3.x

 

Sprawozdanie z działalności Rady Parafialnej przy parafii pw. św. Maksymiliana M. Kolbego we Wrocławiu

 

Od początku istnienia naszej parafii tj. 1982r. ks. proboszcz powoływał do istnienia Radę Parafialną. Pierwsza Rada pomagała w zorganizowaniu życia religijnego na osiedlu i przygotowaniu różnych uroczystości parafialnych. Kolejne kadencje to pomoc w organizowaniu materiałów na budowę, zbieranie funduszy na budowę obiektów sakralnych. W roku 1995 powołano Fundację ,,Chleb Życia”, której głównym zadaniem było wspieranie budowy Kościoła oraz pozyskiwanie funduszy na jej budowę.

Po zakończeniu budowy obiektu sakralnego tj. 2006r. ks. proboszcz powołał kolejna Radę Parafialną, która wspierała go we wszystkich jego działaniach.

 

Powołana w 2010r. obecna Rada Parafialna zrzesza 13 osób. Dla połowy jej członków jest to już druga kadencja. Na czele rady stoi przewodniczący ks. proboszcz Czesław Majda, prezesem jest p. Teresa Działa a sekretarzem p. Halina Ryzińska. Pozostali członkowie to : Włodzimierz Bednorz, Krzysztof Marszałek, Anna Piątek, Stefania Szymków, Robert Olkiewicz, Wiesław Krysiak, Ryszard Olbert, Rafał Stępkowski, Bolesław Stembalski, Waldemar Golub i Józef Wójcik.

 

Rada Parafialna spotyka się systematycznie raz w miesiącu ( w razie potrzeby częściej). Każde spotkanie rady ma określony temat, strukturę i jest protokołowane.

 

Na każdy rok swojej działalności rada opracowuje plan pracy w którym wytycza sobie zadania. Punktem wyjścia do opracowania planu pracy jest aktualna wiedza o sytuacji parafii, jej potrzebach i planowanych przedsięwzięciach. Uwzględnia on możliwości i umiejętności członków rady oraz osób z nią współpracujących.

 

W każdym rocznym planie pracy są zadania związane z :

  • uroczystościami parafialnymi (Boże Ciało, Wielki Czwartek, Odpust Parafialny, rocznice)
  • pogłębianiem wiedzy o wierze i Kościele
  • czynnym udziałem w nabożeństwach i eucharystii (,,czytania” podczas eucharystii, prowadzenie Różańca Fatimskiego itp.)
  • organizowanie spotkań z ludźmi wypowiadającymi się na tematy związane z wiarą

W planie wyznaczane są też zadanie priorytetowe na dany rok kalendarzowy.

 

Na rok 2010 rada wyznaczyła sobie za zadanie obranie patronki i ustalenie stałego terminu dnia patronalnego rady. Opiekunką została obrana św. Katarzyna ze Sieny, kobieta-doktor Kościoła, która zasłynęła z doradztwa dostojnikom kościelnym. Dzień patronalny wyznaczono na 24 kwietnia.

 

Opracowano terminarz uroczystości parafialnych i wyznaczono osoby odpowiedzialne w sposób szczególny za ich przebieg. Wybrano też osobę do prowadzenia Kroniki Parafialnej.

Zorganizowano spotkanie z ks. wikariuszami . gdzie omawiano niektóre sprawy parafii, szczególnie te związane z duchowością wiernych. Mówiono też o potrzebie lepszej współpracy i komunikowania się liderów grup parafialnych.

Zakupiono także piękny sztandar Rady Parafialnej wyszywany ręcznie przez słynną poznańską hafciarkę.

 

Głównym jednak zadaniem tego roku było postawienie przy naszym kościele pomnika papieża Jana Pawła II. Było to zadanie bardzo trudne i kosztowne, ale w naszej ocenie konieczne do wykonania, gdyż nasza świątynia jako jedyna we Wrocławiu w 1997r. w czasie 47 Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego, została osobiście poświęcona przez naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II i jako jedyna jest Kościołem-Pomnikiem 47 MKE. Te historyczne wydarzenia zasługiwały na wielkie i godnie upamiętnienie w postaci pomnika papieża.

 

Rada opracowała i wydrukowała cegiełki, które były rozprowadzane wśród parafian. Było to jedno za źródeł finansowania tego przedsięwzięcia. Członkowie Rady uczestniczyli w spotkaniach z rzeźbiarzami w ich pracowni, gdzie zgłaszali swoje propozycje i uwagi do powstającego pomnika.

To zadanie zostało zrealizowane w 2011r. a pomnik osobiście poświecił

ks. abp. Marian Gołębiewskiego.

 

Drugim bardzo pracochłonnym zadaniem w roku 2011 było budowanie Domu Katechetycznego, którego budowę zakończono w bieżącym roku. Podobnie jak fundacja ,,Chleb Życia” przy budowie kościoła tak teraz Rada Parafialna (choć w mniejszym zakresie), służyła swoja radą i pomocą w rozwiązywaniu problemów budowlanych. Dom ten będzie służył wszystkim parafianom, szczególnie grupą parafialnym, jako miejsce spotkań, wykładów, prelekcji i zajęć warsztatowych.

 

Natomiast priorytetowym zadaniem na 2012r. jest przygotowanie parafii do obchodów XXX-lecia jej istnienia i XXX-lecia proboszczowania ks. Prałata. Poprzez misje św., liczne nabożeństwa, przygotowujemy nasze dusze i serca do tych uroczystości parafialnych.

 

Chcemy też wyrazić swoja wdzięczność ks. proboszczowi za Jego 30-letnią, brzemienną w owoce, pracę menadżerską i duszpasterską. Bo to że dziś jesteśmy wielką parafialną rodziną, to zasługa naszego ks. proboszcza, który z nas obcych i nieznanych sobie ludzi, potrafił stworzyć wspaniały żywy kościół. Ludzi którym głęboko na sercu leży dobro Kościoła i zbawienie dusz. Na podkreślenie zasługuje tez bardzo życzliwy i miły stosunek ks. proboszcza do ludzi oraz wielka umiejętność pozyskiwania ich dla Kościoła.

 

Mamy też piękną świątynię, którą w tych trudnych czasach, wraz z parafianami zbudował ks. proboszcz. Kościół nasz jest pięknym Domem Bożym, do którego chętnie przychodzimy i modlimy się.

 

Obiekt sakralny żyje duchem licznych grup parafialnych, podejmowanych akcji i przedsięwzięć. Za to wszystko dziękujemy naszemu ks. prałatowi.

W 2012r. Rada Parafialna zorganizowała spotkanie z liderami wszystkich grup parafialnych, gdzie ustalono sposób kontaktowania się oraz pewne formy współdziałania.

 

Jak już wcześniej wspominałam członkowie rady poprzez wspólną modlitwę, czynne uczestniczenie w Eucharystiach (czytania , modlitwy wiernych), prowadzenie 2-razy w roku Różańca Fatimskiego, czy też inne uczestnictwo w nabożeństwach, dają świadectwo swego przywiązania do wiary i Kościoła.

Aktywne uczestniczenie w uroczystościach parafialnych potwierdza dobre współdziałanie świeckich i kapłanów, w działalności duszpasterskiej w naszej parafii.

 

Ważnym elementem działalności członków rady parafialnej jest praca formacyjna. Poprzez wykłady, prelekcje, dyskusje pogłębiamy swoją wiarę i wiedzę o wierze i Kościele. Osobą odpowiedzialną za ten odcinek działalności rady jest p. prof. Rober Olkiewicz który sam przygotowuje bardzo interesujące wykłady dla członków rady, a w najbliższej przyszłości także dla innych grup parafialnych.

Niektóre z omawianych tematów to :

- ,, Rola świeckich w kościele”

- ,, Doświadczenie duszpasterskie z podróży”

- ,, Zagadnienia współczesnej medycyny”

Na podkreślenie zasługuje dyskusja na temat ,,Raportu o Kościele” zamieszczonego w gazecie ,,Rzeczpospolita” . Wynika z niego że choć Kościół w Polsce przeżywa dobry czas: ma wolność, możliwość działania charytatywnego, społecznego i edukacyjnego, to jednak nigdy nie był tak mocno krytykowany jak teraz.

 

Podsumowując pracę Rady Parafialnej można stwierdzić że jest ona bardzo mocno zaangażowana w życie parafii a swoje zadania stara się wykonywać jak najlepiej.

Współpraca z ks. proboszczem układa się wzorowo.

 

 

Opracowała

 

Prezes

Teresa Działa

divider krzyz

Parafia pod wezwaniem Św. Maksymiliana Marii Kolbego we Wrocławiu, ul. Horbaczewskiego 20, 54-130 Wrocław